Privacyverklaring voor ikschilderwijzer

 1. Inleiding Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ikschilderwijzer. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
 2. Verzameling van persoonsgegevens Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:
 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Salaris (via de ‘salaris check’)
 • Woonplaats (via de ‘salaris check’)
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.
 1. Doel van de gegevensverwerking Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Om onze diensten aan u te kunnen leveren.
 • Om met u te kunnen communiceren.
 • Voor marketingdoeleinden, waaronder het mogelijk verkopen van uw gegevens aan derden.
 1. Verkoop aan derden Wij kunnen uw persoonsgegevens verkopen aan derden. Wij zullen dit alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.
 2. Beveiliging van gegevens Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik, verlies of onbevoegde wijziging.
 3. Uw rechten U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 4. Contact Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@ikschilderwijzer.nl

Algemene Voorwaarden voor IkSchilderWijzer

 1. Definities
  • Dienst: De diensten die worden aangeboden door IkSchilderWijzer, waaronder vak informatie over de schildersbranche op de arbeidsmarkt en de ‘salaris check’.
  • Gebruiker: De persoon die gebruik maakt van de dienst.
 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van IkSchilderWijzer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen IkSchilderWijzer en gebruiker.
 3. Dienstverlening
  • IkSchilderWijzer biedt vak informatie over de schildersbranche op de arbeidsmarkt.
  • Gebruikers kunnen de ‘salaris check’ uitvoeren om te beoordelen of hun salaris marktconform is.
  • IkSchilderWijzer streeft ernaar de dienst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 4. Gegevensverzameling Bij het gebruik van de ‘salaris check’ kan IkSchilderWijzer gegevens van de gebruiker verzamelen. Hoe IkSchilderWijzer met deze gegevens omgaat, is vastgelegd in de privacyverklaring.
 5. Aansprakelijkheid IkSchilderWijzer is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van haar diensten of de interpretatie van de verstrekte informatie.
 6. Intellectueel eigendom Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de dienst en de verstrekte informatie liggen bij IkSchilderWijzer.
 7. Wijzigingen in de algemene voorwaarden IkSchilderWijzer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden zo spoedig mogelijk aan de gebruiker medegedeeld.
 8. Geschillen Op overeenkomsten tussen IkSchilderWijzer en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 9. Contact Voor vragen over deze algemene voorwaarden of andere vragen kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@ikschilderwijzer.nl